Fransızca Zümre

Toplantı Tarihi                   :  08/09/2011

 Karar No                               : 1

 Toplantı Yeri-Saati             : Müdür  Odası-14.00

 Toplantıya Katılanlar   : Okul Müdürü Dursun Yeşilova, Fransızca Öğretmeni      Vediz ERTEN

GÜNDEM MADDELERİ

1. Madde:     Açılış ve yoklama

2.Madde:      Gündem Maddelerin Okunması ve Değerlendirilmesi

3.Madde:   Bir önceki yılın “Zümre Öğretmenler Kurulu” kararlarının okunup değerlendirilmesi.

4.Madde:  1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu”ndaki milli eğitimin amaçları ve ilkeleri bölümünün okunması ve açıklanması,

5.Madde:  2488 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yayınlanan Atatürkçülükle ilgili konuların okunup planlara yansıtılması.

6.Madde:    Sınıflara göre Fransızca dersinin genel ve özel amaçları

7.  Madde:  Fransızca Dersinin Diğer Konularla İlişkisi Türkçe Dilbilgisi-İngilizce Gramer İlişkisi

8.  Madde:  Uygulanacak Teknikler ve Yöntemler (Dil ve Gramer İlişkisi)

9.   Madde: Yıllık Planların Kontrolü ve Takip Edilmesi

10.Madde: Yıllık Ödevler 2300 sayılı Tebliğler Dergisi’ne göre toplanması değerlendirme ve ölçmenin     belirlenmesi.

11. Madde:  Ölçme ve değerlendirme.

12. Madde:  Derslerde kullanılacak araç ve gereçlerin seçilmesi ve kullanımı.

13. Madde:  Diğer zümre öğretmenleri ile işbirliği.

14. Madde:  Okul Panosunda Fransızca köşesinin işlenmesi

15.Madde: Yazılı tarihlerinin belirlenmesi / Ortak sınavların yapılış zamanı ve biçiminin görüşülmesi.

16. Madde: Ünite ve saatleri ,işlenen ünitelerden sorulacak soru sayısı,

17.Madde: Okul kütüphanesine Fransızca kitapların kazandırılması ve kitap isimlerinin yazılarak öğrencilerin faydalandırılması. 

18.Madde: Ders öğretmenlerinin   büyük boy   kareli 100-150 sayfa arasında defter tavsiye ederek,gelecek yıllarda da öğrencilerin  aynı defteri kullanması  gerektiğinde faydalanılması sağlanmalı.

19.Madde: Avrupa Ülkeleri ile öğrenci kültür değişimi,kültür gezileri ve projelerine  devam etmek ve bu konuda çalışmaları artırmak.

20. Madde:      Dilek ve temenniler.

 

 

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1.  Madde :    Açılış ve yoklama

Gölbaşı Anadolu Lisesi Fransızca Dersi Zümre Öğretmenler Kurulu,  Lise ve Ortaokullar Yönetmeliği’nin 75. Maddesi gereğince, yukarıda yeri, zamanı ve saati belirtilmiş olan toplantıyı yapmak üzere Okul Müdürü Dursun Yeşilova başkanlığında toplandı. Yapılan yoklamada, Fransızca Öğretmeni Vediz Erten’in  hazır bulunduğu görüldü.

 

2.  Madde:      Gündem Maddelerinin Okunması ve Değerlendirilmesi

Okul Müdürü Dursun Yeşilova gündem maddelerini okudu, çıkarılacak veya eklenecek madde olup olmadığını sordu. Gündem maddeleri yeterli görülerek, oybirliğiyle kabul edildi. Alınacak kararların eğitim ve öğretime hayırlı olması dileğiyle toplantıya başlandı.

 3.Madde:   Bir önceki yılın “Zümre Öğretmenler Kurulu” kararlarının okunup değerlendirilmesi.

2011/2012 Eğitim-Öğretim Yılı’nda 9, 10, ve 11.ve 12. Sınıflarda okutulacak ders kitapları, ses ve görsel kayıtlar gibi ders araç-gereçlerinin yetersizliği konusunu Fransızca öğretmeni Vediz Erten ifade etti.Öğrencilere dersi sevdirme ve araç-gereç desteği konusunda diğer okullarla işbirliğinin gerekliliği ve derste FLE Net, Français Facile gibi internet siteleri üzerinden  konuların desteklenmesinin öğrenmeye katkısı olacağını belirtti.Ders araç-gereçlerinin temin edilmesiyle Müfredatın işlenmesinde sıkıntı olmayacağını ve derslerin planlanan sürede bitirilebileceğini dile getirdi.

4.  Madde :    1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu”ndaki milli eğitimin amaçları ve ilkeleri bölümünün    okunması ve açıklanması,

“1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu”ndaki genel amaçlar (2.mad.), özel amaçlar (3.mad.) ve temel ilkeler (4.maddeden 17.maddeye kadar) Zümre Başkanı Okul Müdürü Dursun Yeşilova  tarafından okundu. Ayrıca bazı maddeler üzerinde kısa açıklamalarda bulundu ve bütün derslerde olduğu gibi Fransızca dersinde de bu amaç ve ilkelerin gerçekleştirilmesi doğrultusunda çalışılması gerektiğini belirtti. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunundan Türk Milli Eğitiminin Genel Amaçları ile Türk Milli Eğitiminin Temel İlkeleri İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde belirtilen Öğretim Kurumlarının Amaçları ve Genel Esasları okundu. Daha sonra Türk Ulusu’nu çağdaş uygarlık düzeyine çıkarmak için Atatürk’ün önderliğinde gerçekleştirilen devletin yapısı ve toplumun yaşamı ile ilgili değişiklik ve düzenlemeleri kapsayan yenilik hareketlerinin tümü anlamına gelen Atatürk İlke ve İnkılâpları okunarak değerlendirildi

Fransızca Öğretmeni Vediz Erten “Yıllık planların ve ders planlarının yapılmasında, dersin işlenmesinde hareket noktamız bu amaç ve ilkeler olmalı” dedi. Destek mahiyetinde Zümre Başkanı Okul Müdürü Dursun Yeşilova  “Eğitim, önceden belirlenen amaçların hayata geçirilmesidir.”dedi.   Yıllık planların ve ders planlarının yapılmasında ve dersin işlenmesinde “Milli Eğitimin Genel Amaçları ve Temel İlkeleri” doğrultusunda hareket edilmesi kararlaştırıldı.

5.  Madde :    2488 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yayınlanan Atatürkçülükle ilgili konuların okunup planlara yansıtılması.

Fransızca derslerinde Atatürk İlke ve İnkılâplarına ilgili tebliğler dergisinde açıklanan konular doğrultusunda yer verilmesi gerektiğini  Okul Müdürü Dursun Yeşilova tarafından açıklandı. 1789 sayılı Milli Eğitim Temel 10. Maddesinde açıklanan hususların dikkate alınması gerektiği üzerinde duruldu. Fransızca Öğretmeni Vediz Erten: “Büyük Önder Atatürk’ün ilke ve inkılâpları öğrencilerimize kavratılmalı. Özellikle Atatürk’ün, Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir.’ sözü öğrencilerimize sözlü ve yazılı anlatım çalışmaları ile kavratılmalı.”dedi. Zümre Başkanı . Okul Müdürü Dursun Yeşilova: “Konular işlenirken ders kitabının dışındaki kaynaklardan da faydalanılması yararlı olur.” dedi. Dilbilgisi çalışmalarında örnek cümlelerin Atatürk’ün vecizelerinden seçilmesine karar verildi Fransızca Öğretmeni Vediz Erten :”O zaman bize düşen konuların sırası geldikçe ve derslerin konu ve havasına uygun olacak bir şekilde işlenmesini sağlamaktır. Ayrıca, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Çanakkale Zaferi’nin yıldönümlerinde, 23 Nisan- 19 Mayıs gibi milli değerlerimizin bizi zirveye taşıdığı anlamlı günlerde Atatürk’ün hayatı, kişiliği, askeri yönü vb. hususlar planlarda belirtildiği şekillerde anlatılmalıdır” diye ifade etti. Fransızca Atatürk’ü anlatan sözlerin yazılması veya değişik site ve kaynaklardan bulunan sözlerin öğrencilerin seviyelerine göre Fransızcadan Türkçeye veya Türkçeden Fransızcaya sözlük yardımıyla çevirme çalışmalarının yapılmasının çok faydalı olacağını ve ayrıca dönem ödevleri verilirken Atatürk’ün Hayatı ve sözleri ile ilgili ödevlerin verilmesi mümkün olacağı üzerinde Okul Müdürü Dursun Yeşilova durdu ve karar maddesi olarak kayıtlara geçti.

6.  Madde :    Sınıflara göre Fransızca dersinin genel ve özel amaçları.

Fransızca Dersinin İletişim Becerileri kendi aralarında (A1.1-Keşif Düzeyi)  ve (A1.2 Düzeyi) olarak ikiye ayrılır. Bu İletişim Becerilerinin kendi aralarında özel amaçları mevcuttur. Fransızca Öğretmeni Vediz Erten; dinlediğini anlama, okuduğunu anlama, sözlü anlatım ve yazılı anlatım becerilerinin gelişmesi için tüm derslerin  bu çerçevede yapılmasının gerektiğini ifade etti. Her düzeyin kendi arasında hedef ve amaçlarının olduğu ve yapılan tüm yıllıkların ve ders planlarının bu çerçevede yapılması gerektiğini vurguladı. Dili yaşam ve bireysel deneyimlerini tanıtmak için bir araç, bir anlatım olarak görme, dil ve kültür alanındaki yapıyı ve kurallılığı dikkate alma,  kendi yaşam modellerini oluşturma gibi bakış açılarının sene sonunda öğrencilerde olması gerektiği üzerinde duruldu. Fransızca Öğretmeni Vediz Erten tüm söylenenlere katıldığını belirtti ve zaten tüm işlemlerin Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı  tarafından hazırlanan 2006 Yılı Ortaöğretim Kurumları 2.(ikinci) Yabancı Dil Fransızca Dersi 10,11 ve 12. sınıf Öğretim Programı  göz önüne alınarak hazırlanıldığı tekrar ifade edilerek gündem maddesi olarak yerini aldı.

7.  Madde:   Fransızca Dersinin Diğer Konularla İlişkisi Türkçe Dilbilgisi-İngilizce Gramer İlişkisi:

Fransızca Öğretmeni Vediz Erten, Türkçe ve İngilizcenin gramer yapısından faydalanmak gerektiğini ve Fransızcada da başarılı olabilmek için Fransızcayı ana dil ile, özellikle birinci yabancı dil olan İngilizce ile de karşılaştırmanın çok faydalı olacağını ifade etti. Böylelikle derste, Fransızcanın İngilizceyle olan benzerliğinden, pek çok sözcük ve dil bilgisi yapılarından faydalanılması gerektiğini söyledi. Hedef dil Fransızcanın yalnızca ana dil ile değil, 1. yabancı dil ile de bilinçli bir şekilde karşılaştırılmasının,  benzerlik ve farklılıkların ortaya konulması için öğrencilere fırsat verilmesinin yani öğrencilerin bazı benzerlikleri ve farklılıkları kendilerinin bulmasının önemi üzerinde duruldu. Bu sırada olumsuz/başarısız aktarıma; yani İngilizcenin etkisiyle, yeni öğrenilen yabancı dilde yanlışlar yapılabileceğine dikkat çekilmelidir. Ancak yine de olumlu aktarım; yani İngilizce ile hedef dil arasındaki benzerliklerin öğrenmeyi kolaylaştırdığı olasılığı daha yüksektir. Bu iki dilin birbirine olan yakınlığı, Fransızcadaki birçok sözcüğün ve dil bilgisi yapılarının anlaşılmasına yardımcı olmakta ve keşfederek öğrenmeyi kolaylaştırmaktadır. Bu nedenle 2. yabancı dil dersinde öncelikle anlama ön plandadır ve bu da öğrencilerin daha zor ve ilgisini çeken metinlere geçişini hızlandıracaktır.  Ayrıca 1. yabancı dilin öğrenilmesi sırasında edinilen stratejilerden 2. yabancı dilin öğreniminde de faydalanılabilinir. Bu nedenle, yabancı dil öğreniminin kendisi Fransızca dersinin de temeli olmalıdır. Ancak bunu yaparken her iki dildeki benzerlik ve farklılıklardan doğan hatalar önceden belirtilmelidir.

8.  Madde :    Uygulanacak Teknikler ve Yöntemler (Dil ve Gramer İlişkisi)

Okul Müdürü Dursun Yeşilova bilişsel edinim ve karşılaştırmalı düşünme yetisinin gelişmesiyle dil öğrenmenin üzerinde büyük bir etkisinin mevcut olduğunu vurguladı. Fransızcanın farklı ve bağımsız bir dil olduğunun hiç unutulmamasının vurgulanması ve II. Yabancı dilde gramerin öğretilmesinin üzerinde fazla durulmaması gerektiğinin, sadece öğretilmesi gereken temel gramer konularının özet bir şekilde verilmesinin çok faydalı olacağı üzerinde duruldu. Fransızca Öğretmeni Vediz Erten, zaten konuyu işlerken öğrencilerin bunları kendi kendilerine edinebilecekleri ve yapılar verilirken ders esnasında gramer üzerinde durulması, ayrıca bir ders saati ayrılmaması gerektiğini, sonuç olarak iletişim ya da yetkinlik temelli öğretim yaklaşımlarının bazen gramer eğitimini büyük ölçüde sınırladığını ekledi.

9.   Madde :   Yıllık Planların Kontrolü ve Takip Edilmesi

Okul Müdürü Dursun Yeşilova 2551 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yer alan “ Eğitim-Öğretim Faaliyetlerinin Planlı Yürütülmesine İlişkin Yönerge”nin branş dersleri ile ilgili bölümlerini okudu. Zümre Başkanı: “Bildiğimiz gibi her alanda başarılı olmak için planlı çalışmanın önemi büyüktür. Neyi, ne zaman, nerede, nasıl, ne kadar yapacağız sorularının cevabı, iyi bir planlamayla verilmelidir. Plansız bir dersin asla amacına ulaşamayacağı aşikârdır. Bundan dolayı bütün derslerde planlı bir çalışma yapmalıyız. Buna göre çalışma takvimi doğrultusunda çalışma günleri belirlenmiştir. Toplam çalışma haftası belirlenerek Yıllık Planların bu doğrultuda yapılmasına karar verildi. Resmi tatil kabul edilen özel günler ve haftalar belirlenmiş ve yıllık planlar hazırlanırken bunların göz önünde bulundurulması gerektiği Okul Müdürü Dursun Yeşilova tarafından belirtildi. Daha sonra yıllık plandaki aksamalar belirlenerek daha sonra telafi edileceği söylenmiştir.  Ayrıca: “Standart bir plan yoktur. Plân, okul ve öğrenci şartlarına uygun olarak esnek ve gelişmeye açık olmalı hatta sınıfların seviyelerine göre değişkenlik gösterilmesi gerekiyor.’’ dedi. Yapılan incelemelerin sonucunda “Yeni yönergeye göre branş öğretmenleri günlük plan değil ders planı yapmalı. Üst üste iki ders varsa bütünlük açısından bunlar bir planda gösterilebilir, dersten önce planı okul müdürüne onaylatma zorunluluğu yoktur. Bir de yıllık plandaki ‘düşünceler’ bölümünü geçen sene kullanmamızın bizim için büyük bir fayda sağladığını ve bu tutumun devam ettirilmesi gerektiğini Okul Müdürü Dursun Yeşilova ifade etti ve yıl boyunca planda gördüğümüz aksamaları ya da hataları bu bölüme not almamızın bu yıl yapacağımız plan için çok faydalı olacağını belirtti. Yıllık planların Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı  tarafından hazırlanan 2006 Yılı Ortaöğretim Kurumları 2.(ikinci) Yabancı Dil Fransızca Dersi 10,11 ve 12. sınıf Öğretim Programı’nda belirtilen 2.(ikinci) Yabancı Dil Fransızca Dersi 10 ve 11. .sınıflar Müfredat Programı göz önüne alınarak hazırlanması gerektiğini Fransızca Öğretmeni Vediz Erten ifade ederek Fransızca dersi öğretim programlarının dikkate alınacağı, haftalık ders dağılımının da buna uygun yapılacağı vurgulandı. 2011-2012 Eğitim Öğretim yılı çalışma takvimi incelenerek okulun açık olduğu günler tespit çalışmaları yapıldı. Yıllık planlar ve ders planlarının çalışma takvimi esas alınarak düzenlenmesi gerektiği belirtildi. Yıllık planların hazırlanmasını Fransızca Öğretmeni Vediz Erten üstlendi. Bu yıl 9. Salut ! A1.1 ve 10,11 ve 12.sınıflarda (geçen yıldan kalınan ünite ve konudan itibaren) Salut! A 1.2 kitabı işlenecektir.

 

10. Madde:    Yıllık Ödevlerin Toplanma ve Değerlendirme Ölçeğinin Belirlenmesi 

Okul Müdürü Dursun Yeşilova, ödevlerin verilmesinde ilgili Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğrencilerin Ders Dışı Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliğin doğrultusunda yapılması ve ödevin amacı öğrencilerin araştırma yapmalarını sağlamak olduğunu ifade etti. Fransızca Öğretmeni Vediz Erten ayrıca verilen ödevlerin internet ortamında araştırmaya elverişli olmasının önemi üzerinde durdu. Öğrencilerin verilen ödevleri diğer okullardaki öğretmenlere yaptırmalarının önüne geçmek için gerekli tedbirler alınması gerektiğini ifade etti. Öğrencilere verilecek ödev konularının açık ve anlaşılır hazırlanmasının yanı sıra öğrenciye zorluk vermeyecek şekilde müfredata uygun olmasının; ayrıca öğrencilere kaynak araştırması aşamasında yardımcı olunması gerektiğinin üzerinde duruldu. Yönetmelik ilkeleri çerçevesinde, okul aile ve çevre olanaklarıyla, öğrencilerin ilgi, yetenek ve becerileri göz önünde bulundurularak, bireysel çalışma, gerektiğinde de küme çalışması biçiminde ödevlendirilmesi gerektiği üzerinde Zümre Başkanı Okul Müdürü Dursun Yeşilova durdu. Ödevlerin öğrenciler tarafından yazılmadan önce okuma, araştırma, inceleme aşamalarında, öğrencilere sürekli rehberlik yapılmasının çok faydalı olacağı zümrece kabul gördü. Bilgisayar çıktısı, slayt hazırlama, öğrencilerin istekleri doğrultusunda Site hazırlama gibi teknolojinin imkânlarından faydalanmak gerektiği ayrıca kabul maddesi olarak kayıtlara geçti. Fakat bu tür ödevlerde öğrencinin hazırladığı kanaati öğretmende mevcut olmalıdır.  Ödevlerin Kasım ayında verilip, Mayıs ayının ikinci haftasında toplanması ve her ay ödev hazırlıklarının takip edilmesi kararı alındı. Ödevlerin sayfa sınırlandırılması serbest bırakılacak fakat özden ayrılmayacak. Ödev değerlendirme ölçütlerine zümrece şu şekilde karar verildi:

 

ÖDEV KONULARI

9 ve 10.Sınıflar

Kendi ve Ailesinin Tanıtılması
Ülke veya Bir Şehrin Fransızca Olarak Tanıtılması,Ülke ve Başkentler
Fransızcadaki  Ön Eklerin (Article) Önemi
Fransızcadaki Zamanlara Genel Bakış
Verilen Bir Metnin Tercümesi
Fransızcada Şimdiki Zaman
Fransa’daki Eğitim Sistemi
Fransızca Gramer  Siteleri İsmi

 

11. ve 12.Sınıflar  
-Meslekler
-Ülke-bölge tanıtımı
-Türk veya Fransız Mutfağına ait yemek tarifi
-Ünlü bir kişinin biyografisi
-Atatürk’ün Hayatı
-Fransızcanın  Dünya Dilleri Arasındaki Yeri ve Önemi
-Gramer Açısından Fransızca ve İngilizce Dilinin -Benzerlikleri Ve Farklılıkları  (Temel)
Not: Farklı ödev konuları eklenebilir.

 

 

 

KRİTER

PUAN
Ödev hazırlama planı yapması ve uygulama başarısı,

10

Ödev için gerekli bilgi, doküman, araç-gereç toplaması ve kullanması,

10

Ödevi bizzat yapması ve çabası,

15

Ödevi hazırlama esnasında  ders öğretmeni ile diyalog kurması,

15

Kaynak kişilerle iletişim kurma yeteneği,

5

Ödevin doğruluk derecesi,

10

Ödevin yazım ve imla kurallarına uygunluğu,

10

Düzgün ifade kullanma ve anlaşılabilir olması,

5

Tertip, temizlik ve estetik görünüm,

10

Ödevin zamanında teslim edilmesi,

10

TOPLAM 100

 

11. Madde :   Ölçme ve değerlendirme.

Zümre Başkanı Okul Müdürü Dursun Yeşilova programda sadece öğrenme ürünü değil, öğrenme süreçleri de izlenerek süreç ölçülüp değerlendirmek gerektiğini ifade etti. Bunu sağlamak için düzenli olarak başarı ölçme sınavlarının yapılması gerektiğini ekledi. Soruların temel esas, içeriğinin dört becerinin birlikte kullanılması oluşturmalıdır (okuma, yazma, konuşma ve dinleme). Yönetmelik gereği haftada iki saatlik derslerde her dönemde en az iki yazılı, iki sözlü notu verilecektir. Ölçme ve değerlendirme etkinliklerinin, kısa cevaplı yazılı yoklamalar, çoktan seçmeli, boşluk doldurmalı testler gibi gramer konularına uygun şekilde yapılması kararlaştırıldı.Sözlü notlarının da her dönem için 2 tane yapılacaktır.Öğrencilerin sosyal etkinliklerdeki çalışmaları, derse hazırlıkları, ders içindeki katılımları ve araştırmaları değerlendirilmesi kararlaştırıldı.Kelime dağarcığını geliştirmek ve konuları pekiştirmek amacıyla quiz yapılmasının faydalı olacağına karar verildi.Öğrencilerin sınıf ve okul içindeki davranışlarının göz önünde bulundurulması kararı alındı. Fransızca Öğretmeni Vediz Erten anadile hâkimiyetin ikinci bir dilin gramerinin de öğrenilmesini kolaylaştıracağını ve Fransızca Gramer konularını işlerken mutlaka Türkçe Dilbilgisi ile bağlantı kurulmasının çok faydalı olacağını ifade etti. Öğrenciyi düşünmeye yönelten, yalnız mekanik cevaplar içermeyen alıştırmalar aynı zamanda eğlenceli olacaktır Öğretim metotlarının belirlenmesi konuların özelliğine göre derslerde soru- cevap, okuma, anlatım, dramatizasyon vb. gibi yöntemlerden bir veya bir kaçının kullanılmasına karar verildi. Konuların somuttan soyuta, kolaydan zora, basitten karmaşığa doğru anlatılması uygun bulundu.Sınıfça zorlanılan konuların örneklerle zenginleştirilerek farklı kaynaklardan da yararlanılması konusunda görüş birliğine varıldı. Diksiyonu zor olan metinlerde örnek okumanın öğretmen tarafından birkaç kez yapılmasının faydalı olacağı belirtildi.

12. Madde :   Derslerde kullanılacak araç ve gereçlerin seçilmesi ve kullanımı.

 

Zümre Başkanı  Okul Müdürü Dursun Yeşilova derslerde kullanılması gereken araç ve gereçlerin öğretmen tarafından ders başlamadan önce hazırlanması gerektiğini ve öğretmenin derse girmeden önce bunları yanında hazır bulundurması gerektiğini belirtti. Derslerde kullanılan kitaplar Milli Eğitim Bakanlığı tavsiyeli olmalıdır. Derslerde Fransızca ders kitabı, Fransızca sözlük, kaynak eserler kullanılması uygun olacağını ifade etti. Öğrencilere kaynak eserlere başvurma, sözlüklerden faydalanma alışkanlığı kazandırılmasının önemi üzerinde duruldu. Fransızca Öğretmeni Vediz Erten sadece ders kitabına bağlı kalmanın yeterli olamayacağını, güzel metinlerden ve eserlerden de yararlanarak dersi ilgi çekici hale getirmek gerektiğini ifade etti. Derslerde sözlük kullanma ve kaynak eserlerden faydalanma yollarını kavratmak gerekliliği üzerinde titizlikle duruldu. Okul idaresini haberdar etmek şartıyla kaynak kitap vb yardımcı ders desteklerinin temin edilmesine zümrece karar verildi. . Yabancı dil odasının kullanılmasının faydaları üzerinde duruldu ve temin edilen VCD’ lerin gösterilmesi kararlaştırıldı.

13. Madde:      Diğer zümre öğretmenleri ile işbirliği

Zümre Başkanı Okul Müdürü Dursun Yeşilova, eğitim-öğretimde birlik ve beraberliğin, şüphesiz ki başarıyı artırmada en önemli etkenlerden biri olduğunu ve bizim dersimizin başarısının diğer öğretmenlerle birlikte hareket etmekle daha da artacağını ifade etti. Fransızca Öğretmeni Vediz Erten diğer zümre öğretmenleriyle sürekli iletişim ve etkileşim halinde olunması gerekliliği üzerinde durdu.. Özellikle Türk Dili ve Edebiyatı zümresiyle dilbilgisi konularında işbirliği halinde olunması gerektiğine karar verildi. Dönem boyunca dilbilgisi konuları verilirken daha verimli olmak için Edebiyat zümre öğretmenleri ile görüşülmesine, Fransızca şarkı öğretimi için Müzik öğretmeni ile işbirliğine gidilmesine karar verildi.

Fransızcanın bugün İngilizceden sonra ikinci Yabancı Dil olarak öğrenilmesi için Fransızca ile akraba dil olan İngilizceden yararlanmamız gerekmektedir. İngilizcenin bu süreçte aktif kullanımı ikinci yabancı dil olarak Almancanın öğretim-öğrenim sürecini kısaltacağı gibi, kolaylaştıracağı da açıktır. Sistemin temeli çok basittir: Fransızca ve İngilizce nerede Türkçeye benziyor nerede Türkçeden ayrılıyor? Fransızcayı öğrenirken bilmemiz gereken tüm dilbilgisi malzemesini irdeleyip İngilizce ile karşılaştırmamız gerekmektedir. Özellikle cümle yapılarının öğrenilmesinde benzer ve farklı yönler üzerinde durularak iki dil arasında olumlu transferlerin ön plana çıkarılmasında fayda olacağını Fransızca Öğretmeni Vediz Erten ifade etti. En çok kullanılan cümle kalıpları üzerinde durularak temel yapıların kısa sürede öğrenilmesine önem verilmesinin çok faydalı olacağını, bütün önemli cümle kalıplarının tek tek üzerinde durmak gerektiğini belirtti. Bu konuda İngilizce Zümre Öğretmenleri ile zaman zaman diyalog içerisine girilmesinde fayda olacağı zümrede kabul görerek, karar maddesi olarak kararlaştırıldı.

14. Madde:  Okul Panosunda Fransızca Köşesinin işlenmesi

 

Zümre Başkanı Okul Müdürü Dursun Yeşilova okulumuzdaki bir panoyu Fransızca Köşesi olarak ayırmamız gerektiğini ve böylece Fransızca görmeyen diğer sınıfların okulumuzda Fransızca dersinin varlığından haberdar olacaklarını ifade etti. Fransızca Öğretmeni Vediz Erten malzemelerin toplanması ve panonun düzenlenmesi için her sınıftan birer temsilci görevlendirilmesinin çok faydalı olacağı üzerinde durdu. Zümrece bu madde kabul gördü.

15. Madde: Yazılı Tarihlerinin belirlenmesi / Ortak sınavların yapılış zamanı ve biçiminin görüşülmesi

 

Zümre Başkanı Okul Müdürü Dursun Yeşilova ölçme ve değerlendirmede birliğin sağlanması açısından sınavlar uygulanmadan cevap anahtarı ve değerlendirme ölçeğinin belirlenmesinin çok faydalı olduğunu söyledi. Belirtilen görüşler göz önüne alınarak tüm öğretmenlerin bir araya gelerek detaylı bir not baremi hazırlamasına, sınav uygulamasından önce cevap anahtarının hazırlanmasına, soru sayısı ve çeşidinin dersin özellikleri göz önünde bulundurularak belirlenmesine ve sınav sonuçlarının en kısa sürede öğrencilere duyurulmasına karar verilmiştir. Ders içi faaliyet, derse katılım ve davranış ve tutumlarına göre kanat notlarının verilmesine karar verildi.

 Yazılı ve sözlüler konusunda tartışıldıktan sonra aşağıdaki kararlara varıldı:

 Yazılı tarihinin tam günü  yazılıdan 2 hafta önce zümre  öğretmeni tarafından kararlaştırılacaktır.

Yazılı tarihleri aşağıda verilmiştir.

YAZILI / DÖNEM

1. DÖNEM 2. DÖNEM
1. YAZILI YOKLAMA Kasım 2.Hafta Nisan 2.Hafta
2. ORTAK SINAV Ocak  3.Hafta Haziran 1.Hafta

 

 

16.Madde Ünite ve saatleri, işlenen ünitelerden sorulacak soru sayısı

 

Her okul zümresinin yıllık plana göre işlediği ünite ve konularına göre soru sayısının ve saatinin belirlenmesi.

17.Madde: Okul kütüphanesi oluşturulması için çalışmaların başlatılarak Fransızca kaynak kitaplardan öğrencilerin faydalandırılmasının sağlanması

Okulumuza  Fransızca kitaplar kazandırılması konusunda öğrenci, öğretmen, veli, diğer okullar ve Fransız Kültür merkezi ile işbirliği yapılması kararlaştırıldı.

18. Madde Ders öğretmenlerinin defter tavsiyesi

 

Fransızca  Öğretmeni Vediz Erten, ders defteri olarak  büyük boy kareli-çizgili 100-150 sayfalık defter tavsiye ederek  gelecek yıllarda da aynı defterin gerektiğinde  kaynak olarak kullanılmasının sağlanmasının yararlı olacağını belirtti.

19. Madde Yurtdışı Kültür gezileri ve Projeler

 

Avrupa ülkeleri ile öğrenci değişimi, turistik , kültürel geziler ve proje çalışmalarını başlatmak, kardeş okul için gerekli bağlantıları araştırmak.

Yukarıda belirtilen çalışmalar ülkemizin tanıtılması, ön yargıların kaldırılması, farklı kültürlerin tanınması, Türk kültürü ile kıyaslanması ve öğrencilerin öğrendiği yabancı dili pratik olarak kullanmalarını sağlamaktadır.

20. Madde:      Dilek ve temenniler.

Zümre Başkanı Okul Müdürü Dursun Yeşilova “Dersimizle ilgili her türlü konuyu ele aldık.2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı’nın önceki yıllara nazaran daha başarılı ve verimli geçeceğini düşünüyorum.”dedi. Eklenecek ve görüşülecek başka bir konu olup olmadığı soruldu. Toplantı tutanağının çoğaltılarak bir örneğinin okul idaresine verilmesi, bir örneğinin de zümre öğretmenlerinin dosyalarında bulunması gerektiğini belirtti. Toplantı 2011-2012 Öğretim yılında yapılacak çalışmalarla Türk Milli Eğitiminin amaçlarına uygun olarak milli, ahlaki ve insani değerleri geliştirerek öğrencilerimize, milletimize ve insanlığa yararlı iyi ve verimli vatandaş olarak eğitilebilmesi temennisiyle kapatılmıştır.

 

 

 

 

 

Vediz ERTEN                                                                                            UYGUNDUR

Fransızca Öğretmeni                                                                                        

 

 

 

Dursun YEŞİLOVA

Okul Müdürü

08/09/2011

         
Henüz yorum yok.
*


Dip Not: Site içerisinde yer alan yazılar sadece tavsiye ve bilgi amaçlıdır. Kesinlikle tedavi amaçlı değildir. Uygulamaların sorumluluğu site sahibine veya konuyu açan ya da yorum yapan üyeye ait değildir. Sağlık sorunlarınız ve tedavisi için mutlaka ilgili uzmana başvurunuz. Telif Hakkı © 2008. Tüm hakları saklıdır.